Get Adobe Flash player

دغدغه شهر کتاب تقویت آهنگ توسعه کشور است

شهر کتاب با نسبت به توسعه، خدمات خود را طراحی کرده است…. گفتگوی بسیج پرس با مهدی فیروزان، مدیرعامل موسسه شهر کتاب را اینجا بخوانید.